top of page

Obchodní podmínky

DSCN8132.jpg

Přečtěte si následující...

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami.

Berete na vědomí, že jako účastník kurzu, seminářů nebo pravidelných lekcí Školy Živý čchi-kung a Tao ženy (systém Čchi kung- Jóga MS) nejste oprávněn znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti, zejména ve formě videí či publikace textů a fotografií.

Nejste oprávněni žádným způsobem pozměňovat či doplňovat sestavy pohybů, které jsou v rámci kurzů vyučovány, neboť dané sestavy jsou autorským dílem Michaely Sklářové a jakékoliv změny či napodobování by představovalo zásah do autorských práv.

SMLUVNÍ A STORNO PODMÍNKY

 • Pro kurzy a programy.

 • Odhlásíte-li se více jak 31 dní před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, mínus 500 Kč administrativní poplatek. 

 • Odhlásíte-li se méně jak 30 dní (0 - 30 dní) před začátkem programu, na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), 100%  platby je nevratné a nelze ji převést na jiný program.  Nárok na vrácení nebo převedení kurzovného odpadá. Máte možnost za sebe poslat jinou osobu v případě, dáte-li nám o tom předem vědět. 

 • NA AKCE PRO DĚTI A LETNÍ PŘÍMĚTSKÉ TÁBORY NAVÍC požadujeme:

 • Prohlášení o bezinfekčnosti – podpis zákonného zástupce nesmí být starší více jak jeden den.

 • Průkazku zdravotní pojišťovny dítěte – nejlépe kopii

 

Při sjednávání a rezervování sálů a terapeutických místností prosím dbejte na tyto smluvní podmínky:

 • Pro podnájmy prostor:

 • Zájemce o prostory si ideálně předem telefonicky či písemně zjistí podmínky pronájmu (volný termín, čas, počet lidí, typ sálu, typ akce, požadavky na vybavení, cena) s pronajímatelem prostor (Michaela Sklářová nebo jí pověřená osoba). Doporučujeme sjednat si osobní schůzku na prohlídku prostor.

 • Zájemce o prostory na základě předchozí komunikace zašle písemně závaznou objednávku včetně fakturačních údajů na info@loreto-prostor.cz. Pronajímatel prostor ji písemně potvrdí.

 • Závazná rezervace vzniká až po úhradě nájmu v plné výši min 3 měsíce (90 dní a více) před konáním akce nebo v den uzavření závazné rezervace.

 • Bez včasné úhrady nájmu je daný sál nebo místnost v nabídce pro další zájemce.

 • Pronajímatelé, kteří mají objednaný "balíček" pro individuální terapie, můžou zrušit nebo přesunout pronájem 6 dní před rezervovaným termínem. Při zrušení 5 dní a méně pronájem propadá.

 

Cena pronájmu zahrnuje: úklid, energie, provoz, administrativa (rezervační systém, fakturace). V případě zájmu nabízíme jako bonus v ceně i networking podporu, marketing a komunikaci vašich akcí (1 leták v designu Loreto akcí, sdílení na sociálních sítích, 2x měsíčně newsletter).

Storno podmínky:

 • Při zrušení termínu 3 měsíce (90 dní) a více před konáním akce vám bude z celkové platby vrácena celá částka mínus 500 Kč za administrativní poplatek.

 • Při zrušení termínu méně než 3 měsíce (méně než 89 dní) před konáním akce vám bude účtována plná částka za pronájem prostor.

 • Můžete si zajistit za sebe náhradu.

 

ZDRAVOTNÍ STAV A ZODPOVĚDNOST

 • Účast na programu (cvičení, kurz, seminář, přednáška, konstelace aj.) je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči, ani není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. 

 • V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti lektora informovat, o charakteru obtíží a důvodu léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře. 

 • Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře. 

 • Účastník, je v celém průběhu programu za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch,které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

 • Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%. 

 • Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. 

 • Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka. 

 • Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo záloha bude vrácena v plné výši. 

 

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazení do databáze zájemců Živý čchi-kung, Škola přírodní léčby, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1-2x měsíčně emailem. Vyřazení z databáze lze učinit pouze písemnou žádostí. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu nebo odeslání přihlášky a po dobupěti let po jeho ukončení. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 • Vzdělávací koncept Živý čchi-kung a Tao ženy včetně programů Akreditované studium pro lektory/ky jsou duševním vlastnictvím Michaely Sklářové. Zneužití tohoto autorského a akreditovaného konceptu je nepřípustné. Škola Živý čchi-kung a Tao ženy jsou ucelené autorské vzdělávací koncepty vytvořené v roce 2010 Michaelou Sklářovou jako systém nauky pro širokou veřejnost a budoucí lektory, který je možné šířit jen s jejím souhlasem, pouze a jenom jako celek. 

 • Bez souhlasu majitelky autorských práv Michaely Sklářové je pořizování kopií, půjčování nebo zveřejňování a šíření díla i jen částečně zakázáno. Pracovní listy a skripta jsou určená pouze pro studenty školy, pro jejich studijní účely a potřeby, není možné podle nich dále vyučovat. Nelze je bez souhlasu kopírovat, šířit nebo měnit.  Rovněž není žádným způsobem dovoleno vytvářet vlastní materiály, které by vycházely z vědomostí a dovedností nabytých v průběhu kurzu nebo studia, zejména vytváření na internetu nových videí a fotografií. Nově certifikovaný lektor není oprávněn vydávat žádné certifikáty o absolvování kurzů či vést výuku v jiném rozsahu než je uvedeno na Certifikátu MŠMT.
  V případě porušení smluvních podmínek se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč (slovy pět-set-tisíc-tisíc-korun českých) splatná do 14 dnů od zaslání písemné výzvy organizátorky. 

 • Účastník kurzů nebo nově certifikovaný lektor, který poruší vzájemné dohody a etická ujednání se rovněž vystavuje riziku možnému právnímu postihu vyplývajícího z porušení autorských práv organizátorky.

 • Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. 

 • Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

 • Odesláním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými podmínkami. 

 • Odpověď obdržíte nejpozději do tří dnů. 

V případě potíží a dotazů volejte 777 204 028 nebo nám napište na info@zivycchikung.cz.

---

"Pravidla nakládání s osobními údaji"

KONTAKT

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle +420 777 204 028 nebo na email: info@zivycchikung.cz

INFORMACE O SPRÁVCI

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijaly společnosti:

1/ TAO ŽENY Institut s.r.o., IČO 06130542, se sídlem Horní Ves 120, PSČ 393 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26294 (dále jen “TAO ŽENY”) a

2/ Academy Sun Moon, z.s., IČO 70857997, se sídlem Kostelní 163, PSČ  381 01 Český Krumlov, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 3032 (dále jen “Academy Sun Moon”) a

3/ Michaela Sklářová, IČO 73480134, trvale bytem Křižíkova 67, PSČ 186 00 Praha 8, zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Praha 8 (dále jen “Michaela Sklářová”).

4/ Loreto Home, s.r.o., IČ 14030098, se sídlem Libeňský ostrov 1555/5, Praha 8, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 359171/MSPH (dále jen „Loreto Home“).

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Těmito údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. datum narození a pro účely vystavení faktury adresa bydliště a číslo účtu.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich používáním. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat a procházet naše webové stránky v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 

 

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem:

– Poskytování poradenství. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) potřebujeme za účelem splnění právních povinností.

- Poskytování služeb a plnění smlouvy.  Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, město a datum narození) nezbytně potřebujeme k vyplnění smlouvy pro archivaci akreditovaného kurzu MŠMT pro lektory, pro zasílání podrobných informací o cvičení, kurzech nebo seminářích, na které jste se přihlásili, apod.

–  Vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

–  Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) potřebujeme k zasílání informací o programech, které sami pořádáme nebo pro zasílání inspirativních programů třetích stran, pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami. Jste-li našim klientem, zasíláme vám newslettery a novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

–  Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých našich kurzech a seminářích, zejména kurzy s akreditací MŠMT, pořizujeme foto dokumentaci nebo video záznamy. Tyto materiály pak používáme v propagačních materiálech, především na webu bez uvedení jmén účastníků. Pokud byste na fotografiích nebo videích nechtěli být, dejte nám to vědět.

 

 

JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy kurzu s akreditací MŠMT a po dobu pěti let po ukončení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané pro obchodní a marketinkové účely jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedený lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

 

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Obchodní a marketingová sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný u každého obchodního sdělení. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

 

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře, klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů s pomocí moderních technologií, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Mail chimp, Facebook, Google, iDoklad, Poskytovatel účetních služeb - Bene CB, Programátor - správa a rozvoj informačního systému.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete požadovat:

- Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli. V tom případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány.

- Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.

- Vysvětlení a odstranění osobních údajů, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

 

 

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018.

 

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.zivycchikung.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Odeslat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Živý čchi-kung údaje odstraní.

bottom of page